Vedtægter

§ 1 Foreningens navn er Middelfart Lokal TV og har hjemsted i Middelfart kommune.

§ 2 Middelfart Lokal TV er en upolitisk forening der vil producere og sende magasinprogrammer og ugentlige nyheder fra lokalområdet.

§ 3 Middelfart Lokal TV’s formål er at medvirke til fremme af oplysnings – og kulturarbejde i lokalsamfundet gennem alsidig, debatskabende og opsøgende journalistik. Middelfart Lokal TV er en ikke kommerciel tv-station.

§ 4 Medlemsberettiget er alle personer, virksomheder eller foreninger, der gennem medlemskontingent vil bidrage økonomisk til fremme af Middelfart Lokal TV.

§ 5 Ledelsen af Middelfart Lokal TV forestås af en bestyrelse på maksimum 11 medlemmer.

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling blandt de tilstedeværende medlemmer.

Kandidater der af forskellige årsager ikke kan være til stede på generalforsamlingen kan skriftlig tilkendegive overfor generalforsamlingen hvis de ønsker valg til bestyrelsen.

Alle foreninger/organisationer/virksomheder der er medlem af Middelfart Lokal TV har mulighed for at indstille en person til valg på generalforsamlingen til bestyrelsen.

Valg er for 2 år ad gangen, således at der maksimum vælges 5 bestyrelsesmedlemmer i lige år og maksimum 6 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kassere og sekretær.

Bestyrelsen ansætter daglig leder.

Daglig leder er tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret.

Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst en gang i kvartalet.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Der skrives referat fra alle møder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 6 Middelfart Lokal TV’s midler tilvejebringes ved kontingent, sponsorater og ansøgninger om tilskud fra det offentlige m.v. som svarer til kommende års budgetterede udgifter.

§ 7 Middelfart Lokal TV’s regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

§ 8 Inden udgangen af marts måned afholdes den årlige generalforsamling, som indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indbydelse til de enkelte medlemmer / foreninger / virksomheder.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.

  2. Beretning om foreningens virke i det forløbende år.

  3. Behandling af indkomne forslag.

  4. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne regnskabsår herunder budget for det kommende år.

  5. Vedtagelse af medlemskontingent for det kommende år.

  6. Valg af bestyrelsen.

  7. Valg af statsautoriseret revisor.

  8. Eventuelt.

Forslag til punkt 3 skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag der er til behandling under punkt 3 udsendes til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen.

§ 9 Medlemmer hæfter alene med kontingentet.

§ 10 Ekstraordinære generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller 20% af medlemmerne ved skriftlig motivering til bestyrelsen ønsker det. Indkaldelsen sker som til ordinær generalforsamling.

Ekstraordinære generalforsamling skal dog afholdes senest 6 uger efter anmodningen.

§ 11 Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.

§ 12 På generalforsamlingen har alle medlemmer en stemme. Stemmeret kan dog udøves i henhold til fuldmagt, vedkommende med fuldmagten skal dog selv være medlem af Middelfart Lokal TV, og kan ikke stemme for mere end et medlem i henhold til fuldmagt.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal.

Hvis et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftlig.

§ 13 Til vedtagelse af beslutninger om ændringer i vedtægter eller om foreningens opløsning kræves, at der afgives stemmer svarende til ¾ af de afgivende stemmer, og såfremt disse ikke udgør ¾ af samtlige stemmeberettigede medlemmer, kan bestyrelsen, såfremt forslaget ønskes fremmet, med 14 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, hvor forslaget i uændret skikkelse kan fremsættes og vedtages med ¾ af de fremmødte medlemmers stemmer.